07/11/2012

આડત્રીસ વરસના અંતે !!!!

Add caption
 કઈક વાંચવા જેવું!!!


વિદાય - સન્માન સમારોહમાં પ્રાસંગિક સંબોધન કરી રહેલા કે.વ.આચાર્યશ્રી એસ.એલ.રાઠોડ 

શ્રોતાગણ

વિદાયમાન થઇ રહેલા અમારા ભૂતપૂર્વ કે.વ.આચાર્ય શ્રી જે.જી.જોશી સાહેબ

બી.આર.સી.કો-ઓર્ડીનેટર શ્રી ભમ્મર સાહેબ

કેળવણી નિરીક્ષક(શિક્ષણ) શ્રી મકવાણા  સાહેબ

દીપ પ્રાગટ્ય

સી.આર.સી.કો-ઓર્ડીનેટર શ્રી જોશી સાહેબ

સ્મૃતિ ચિહ્ન અપર્ણ કરી રહેલા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અમારા સૌના  "જીતુદાદા"

કેળવણી નિરીક્ષક (વહીવટ)શ્રી ભટ્ટ સાહેબ

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

No comments:

Post a Comment

THANK YOU