20/08/2012

ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી શિસ્ત વિષયક નિયમો ૧૯૭૧

ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી શિસ્ત વિષયક નિયમો ૧૯૭૧ (૨૩/૦૬/૨૦૦૯ સુધી સુધારેલ)


DOWNLOAD PDF

No comments:

Post a Comment

THANK YOU